ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนโนรี
กิจกรรม : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ควนโนรี


รายละเอียด :
    

 ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี


สภาพทั่วไป
1. ชื่อ ศูนย์พัฒนาเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี หมู่ 4 บ้านหนองครก
ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองครก ถนน - ตำบล ควนโนรี
อำเภอ โคกโพธิ์ จังหวัด ปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94180
โทรศัพท์ 073-435090 โทรสาร. 073-435028 E-mail Kuannoree@hotmail.com
Website -
๒. สังกัด () กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๓. เปิดสอนตั้งแต่ระดับ เตรียมอนุบาล
๔. อายุผู้เรียนตั้งแต่ 2 ขวบครึ่ง ถึง 5 ขวบ

ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็ก ( ความเป็นมา วันที่ก่อตั้ง สภาพทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ )
ความเป็นมา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี (บ้านหนองครก ม.4) ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 บ้านหนองครก ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เป็นศูนย์พัฒนาเด็กที่องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรีจัดตั้งขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน (ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจสังคม และสติปัญญา)
2. เพื่อพัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสมรรถนะตามวัยโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย
3. เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ
4. เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเลี้ยงดู ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็กเล็กตามบริบทและวัฒนธรรมของชุมชน สังคมในท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมความรัก ความเอื้ออาทรของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคมท้องถิ่นโดยรับเด็กเล็กอายุ 2 – 5 ขวบ
สามารถรับเด็กเล็กเข้าศึกษาสูงสุด 40 คน ปัจจุบันมีเด็กที่กำลังศึกษาจำนวน 36 คน ผู้ดูเด็กจำนวน 2 คน

วันที่ก่อตั้ง ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 และเปิดเรียนในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 พิธีเปิดโดยนายอดิศักดิ์ เสนสะนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี สถานที่ตั้ง ณ หลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี โดยมีวัตถุประสงค์จัดตั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่จัดการศึกษาในระดับปฐมวัยให้เด็กได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

สภาพทางภูมิศาสตร์ สภาพโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและเนินสูงเล็กน้อยโดยมีพื้นที่ที่เป็นที่ราบประกอบกับเนินสูงเล็กน้อยทางด้านทิศตะวันออกเหมาะแก่การทำสวนยางพารา ปลูกพืชไร่ และเป็นพื้นที่ราบลุ่มทางด้านทิศตะวันตกเหมาะแก่การทำนา ทำสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ สภาพพื้นดินโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก โดยมีลำคลองชลประทานไหลผ่านชุมชน และไหลผ่านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี สภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้น มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน

ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน (ปัจจุบัน)
จำนวนนักเรียน ห้องเรียน และครู/ผู้เลี้ยงดูเด็ก (ทุกคนที่สอน)


ระดับชั้นที่เปิดสอน จำนวนนักเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็ก
เพศชาย เพศหญิง รวม ประจำการ อัตราจ้าง
แรกเกิด – ๒ ขวบ
๒ ขวบครึ่ง – 5 ขวบ 16 คน 20 คน 36 คน 1 ห้อง - 2 คน
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
อนุบาล ๓
รวม

หมายเหตุ : ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่สอนหลายระดับ สอนระดับใดมากที่สุดให้นับรวมในระดับนั้น


-จำนวนนักเรียนเฉลี่ยต่อห้อง 36 คน
ส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ ๗๕) นับถือศาสนา
( ) พุทธ (  ) อิสลาม () คริสต์ ( ) อื่นๆ.....................
-ร้อยละของนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของสถานศึกษา ร้อยละ 100
-ร้อยละของนักเรียนที่มีน้ำหนัก ส่วนสูง ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย ร้อยละ 100
-ร้อยละของนักเรียนที่จบหลักสูตรปฐมวัยและเรียนต่อ ร้อยละ 100
จำนวนบุคลากร
ประเภทบุคลากร จำนวน ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย
(ปี) ประสบการณ์
เฉลี่ย
(ปี)
รวม ชาย หญิง ต่ำกว่า
ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก
ผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง
ครูประจำการ/ผู้ดูแลเด็ก *
ครู /ผู้ดูแลเด็ก (อัตราจ้าง/ช่วยสอน/ไม่บรรจุ) 2 1 1 29 3 ปี
นักการ/ภารโรง 1
* ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือบรรจุเป็นครูโรงเรียนเอกชน

๑.๔.๒ ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กที่สอนตรงตามความถนัด ร้อยละ 100
๑.๔.๓ ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กที่สอนตรงตามวิชาเอก/โท ร้อยละ 50
๑.๔.๔ จำนวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์ เฉลี่ย 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ข้อมูลผู้ปกครอง
๑.๕.๑ ระดับการศึกษา (ส่วนใหญ่) () ต่ำกว่าปริญญาตรี ( ) ปริญญาตรี ( ) สูงกว่าปริญญาตรี
๑.๕.๒ ร้อยละของอาชีพ
๑.๕.๒.๑ รับราชการ ร้อยละ 2
๑.๕.๒.๒ รับจ้าง ร้อยละ 6
๑.๕.๒.๓ เกษตรกร ร้อยละ 90
๑.๕.๒.๔ พนักงานรัฐวิสาหกิจ -
๑.๕.๒.๕ ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 2
๑.๕.๒.๖ อื่นๆ -
๑.๕.๓ สถานภาพ (๑) อยู่ด้วยกันร้อยละ ร้อยละ 99 (๒) แยกกันอยู่ร้อยละ ร้อยละ 1
(๓) อื่นๆ.........

ข้อมูลทรัพยากร
๑.๖.๑ เนื้อที่ เนื้อที่ของอาคารที่ตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 382 ตารางเมตร
๑.๖.๒ จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม 1 หลัง
๑.๖.๓ จำนวนห้องทั้งหมด 5 ห้อง
๑.๖.๔ จำนวนห้องประกอบ
๑.๖.๔.๑ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง
๑.๖.๔.๒ ห้องดนตรี-นาฏศิลป์ - ห้อง
๑.๖.๔.๓ ห้องปฏิบัติการทางภาษา - ห้อง
๑.๖.๔.๔ ห้องกิจกรรมอื่นๆ - ห้อง
๑.๖.๔.๕ ห้องพยาบาล 1 ห้อง
๑.๖.๕ จำนวนสนามเด็กเล่น 1 สนามเด็กเล่น
๑.๖.๖ พื้นที่ใช้สอย
พื้นที่ทั้งหมดของศูนย์พัฒนาเด็ก 990 ตารางเมตร ประกอบด้วย
- พื้นที่สีเขียว 751 ตารางเมตร
- พื้นที่รับประทานอาหาร 120 ตารางเมตร
- พื้นที่สำหรับการเล่น การจัดกิจกรรม 751 ตารางเมตร
- พื้นที่ที่ว่างโล่ง 751 ตารางเมตร
- พื้นที่ในห้องเรียน 128 ตารางเมตร
- พื้นที่สำหรับการนอน 128 ตารางเมตร
๑.๖.๗ จำนวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก
๑.๖.๖.๑ จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 1 เครื่อง
-ใช้เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 1 เครื่อง
-ใช้ในงานบริหาร จำนวน - เครื่อง
๑.๖.๖.๒ จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร - เครื่อง
๑.๖.๖.๓ จำนวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี/ดีวีดี 1 เครื่อง
๑.๖.๖.๔ จำนวนเครื่องโทรสาร - เครื่อง
๑.๖.๖.๕ จำนวนโทรทัศน์ 1 เครื่อง
๑.๖.๖.๖ จำนวนวิทยุ - เครื่อง
๑.๖.๖.๗ จำนวนหนังสือในห้องสมุด จำนวน 50 เล่ม

ข้อมูลงบประมาณ (ที่ใช้จ่ายจริงปีล่าสุด )
๑.๗.๑ ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 169,200 บาทที่สำคัญมีดังนี้
- เงินเดือนบุคลากร 108,000 บาท
- ค่าสาธารณูปโภค - บาท
- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 61,200 บาท
- ค่าบำรุงการกุศล/ชุมชน - บาท
- ค่าพัฒนาบุคลากร - บาท
- ค่าใช้จ่ายของห้องสมุด - บาท
๑.๗.๒ รายได้ รวมทั้งสิ้น 169,200 บาท ที่สำคัญมีดังนี้
- รับจากหน่วยงานของรัฐ 169,200 บาท
- ค่าธรรมเนียมอื่นๆ - บาท
- เงินบริจาค - บาท

 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2557    อ่าน 1048 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**