รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์/แจ้งข่าวการทุจริต
 
เขียนที่ :
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี
ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี 94180
   
 
เรื่อง
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรี
         ตามที่ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว ** อายุ ปี **อยู่บ้านเลขที่ ** ถนน หมู่ที่ **ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
เบอร์โทรศัพท์ ** อีเมล์
   
ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจาก**
   
ขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลควนโนรีดำเนินการดังนี้ **
   
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์
 
เอกสารประกอบ1: **:
เอกสารประกอบ2: **:
เอกสารประกอบ3: :
อื่นๆ :
อื่นๆ:
 
รหัสส่งข้อมูล :